I. Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa warunki korzystania z serwisu EUROPACK.com.pl oraz
z usług firmy EUROPACK Usługi Kurierskie z siedzibą w Irlandii pod
adresem:Europack Express, Unit 6 Crosslands Business Park Ballymount Road
Lower Dublin 12
1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustanawia się określenia:
• Cennik – wykaz szczegółowych obowiązujących opłat za usługi.
• Klient – Nadawca lub Odbiorca Paczki.
• Nadawca – osoba, która wydaje EUROPACK Usługi Kurierskie zlecenie przesłania
paczki na wskazany adres oraz wydaje samą paczkę wraz z Potwierdzeniem Nadania.
• Odbiorca – osoba wskazana w Potwierdzeniu Nadania jako podmiot, któremu ma
zostać dostarczona paczka w Miejscu Dostawy.
• Miejsce Dostawy – dokładnie określone w Potwierdzeniu Nadania miejsce
doręczenia paczki.
• Kurier – osoba działająca w imieniu i na rzecz firmy EUROPACK Usługi Kurierskie,
będąca pracownikiem wewnętrznym lub pracownikiem zewnętrznej firmy, na
zasadach określonych w regulaminie.
• Paczka – każda rzecz przyjęta przez kuriera do przewozu, odpowiednio opakowana
w sposób określony w regulaminie oraz zwyczajowo przyjęty; zlecona przez Klienta
do przewodu, przemieszczenia i doręczenia na podstawie jednego dokumentu
Potwierdzenia Nadania wraz z numerem identyfikacyjnym paczki.
• Potwierdzenie Nadania (PN) – oficjalny dokument wydawany przez EUROPACK
Usługi Kurierskie potwierdzający zawarcie umowy między firmą a Klientem. Rolę
potwierdzenia zlecenia usługi oraz przyjęcia paczki do przewozu stanowi także
Indywidualny Numer Trackingowy.
• Indywidualny Numer Trackingowy – nadawany osobno każdej paczce standardowej
ciąg cyfr służący do identyfikacji przesyłki oraz jej śledzenia przez Klienta.
• Przewoźnik – EUROPACK Usługi Kurierskie, firma zarejestrowana w Irlandii w
krajowym rejestrze przedsiębiorców pod numerem 429839, VAT No: IE 1206075N,
będąca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie Nadawcy, Odbiorcy Przesyłki
lub osoby trzeciej.

II. Przedmiot i zakres świadczonych usług

1. Przedmiotem usług świadczonych przez Przewoźnika jest przyjęcie, przewiezienie i
dostarczenie paczki nadanej przed Nadawcę do Miejsca Dostawy i doręczenie jej Odbiorcy.
2. Przewoźnik przyjmuje zlecenia na usługi za pośrednictwem serwisu EUROPACK.com.pl
oraz za pomocą udostępnionych przez siebie kanałów komunikacji.
3. W celu zlecenia usługi konieczna jest rejestracja na stronie internetowej Przewoźnika.
Rejestracja jest bezpłatna i równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. W ramach świadczonej usługi przewozu Przewoźnik zobowiązuje się do przyjęcia nadanej
paczki od Nadawcy, wystawienia mu Potwierdzenia Nadania, przewiezienia paczki do
Odbiorcy pod wskazane Miejsce Dostawy i doręczenie do rąk własnych.
5. Firma EUROPACK zachowuje sobie prawo do odmówienia wykonania usługi bez podania
powodu poda warunkiem, iż usługa nie została jeszcze rozpoczęta przy czym za rozpoczęcie
świadczenia usługi uznaje się moment przekazania przesyłki.

III. Zawarcie umowy o świadczenie usługi i jej warunki

1. Za chwilę zawarcia umowy o świadczenie usługi przewozowej uważa się przyjęcie przed
EUROPACK paczki do przewiezienia i doręczenia oraz wystawienia Nadawcy dokumentu
potwierdzającego przyjęcie paczki (PN).
2. Z chwilą przekazania paczki do nadania Nadawca potwierdza, że zapoznał się z treścią
niniejszego regulaminu oraz zaświadcza, że zawartość paczki jest zgodna ze stanem
rzeczywistym.
3. Warunki świadczenia usługi określane są wyłącznie w formie pisemnej na podstawie
regulaminu. EUROPACK nie jest zobowiązany dodatkowymi instrukcjami Klienta
niewynikającymi z zapisów regulaminu.
4. Kurier odbierający Paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian
lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.

IV. Nadanie paczki

1. Osobą odpowiedzialną na odbiór paczki od Nadawcy jest Kurier na podstawie zlecenia
usługi za pośrednictwem serwisu EUROPACK.com.pl.
2. Z chwilą przyjęcia paczki do przewozu Kurier wystawia Nadawcy kopię PN wraz z
podpisami obu stron umowy.
3. Paczka przyjmowana jest do przemieszczenia i doręczenia wyłącznie wtedy, gdy zostanie
odpowiednio zapakowana i zabezpieczona.
4. Poprzez odpowiednio zapakowaną i zabezpieczoną paczkę rozumie się przesyłkę, która
przygotowana jest według wzoru dostępnego tu. Odpowiedzialność za prawidłowe
zapakowanie oraz oznaczenie przesyłki ponosi klient.
5. Przyjęcie paczki do transportu nie oznacza zaakceptowania przesyłki jako odpowiednio
przygotowanej do przewozu.
6. Kurier działający w imieniu EUROPACK może odmówić przyjęcia paczki a tym samym
zawarcia umowy w przypadku, gdy dojdzie do poważnych uchybień pod względem:
• a) zapakowania paczki,
• b) zawartości paczki (przedmiotem przewozu są rzeczy zabronione w regulaminie
lub przez prawo),
• c) niespełnienia przez Nadawcę wymaganych do zawarcia umowy warunków.
7. Maksymalna waga paczki nadawanej jako standardowa nie może przekroczyć 50kg. Jeśli do
tego dojdzie, Kurier ma prawo nie odebrać paczki, zaś jeśli sytuacja zostanie odkryta na
magazynie lub podczas transportu, paczka może zostać zwrócona Nadawcy a on sam
obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 80€.

V. Wynagrodzenie

1. Dokładna wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi świadczone przez EUROPACK
określona jest w Cenniku. Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego klienta za
pośrednictwem strony internetowej EUROPACK.com.pl.
2. EUROPACK Usługi Kurierskie zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany
obowiązujących cen. Nowe stawki obowiązywać będą nie wcześniej niż po upływie 7 dni od
chwili ogłoszenia zmian. Zmiany podawane są do wiadomości Klientów za pośrednictwem
strony internetowej Przewoźnika.
3. Płatnik (Klient) ma obowiązek uregulowania należności za usługę w momencie złożenia
zamówienia na przewóz przesyłki lub na warunkach ustalonych indywidualnie z firmą
EUROPACK Usługi Kurierskie.

VI. Obowiązki Nadawcy (usługobiorcy)

1. Nadawca zawierając umowę z Przewoźnikiem jest zobowiązany przekazać Kurierowi
przesyłkę w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi, co rozumie się przez:
• a) dostarczenie przesyłki w stanie nienaruszonym, z wyraźnie wypisanymi danymi
Odbiorcy,
• b) dostarczenie przesyłki odpowiednio zapakowanej w kartonowe pudła lub inny
materiał ochronny,
• c) dostarczenie przesyłki odpowiednio oznaczonej, np. nalepkami z informacją o
delikatnej zawartości,
• d) dostarczenie przesyłki zgodnej ze stanem faktycznym podawanym w formularzu
zamówienia.
2. Nadawca zaświadcza, że nadawana przez niego paczka jest właściwie opisana, a dołączony
do niej adres Odbiorcy jest rzeczywisty i został czytelnie wypełniony.
3. Obowiązkiem Nadawcy jest właściwe oklejenie paczki nalepkami adresowymi i
kontaktowymi, zawierającymi dane Odbiorcy:
• a) imię, nazwisko (nazwę firmy),
• b) adres będący Miejscem Dostawy,
• c) numerem telefonu do Odbiorcy.
4. Nadawca gwarantuje, że nadana przez niego paczka nie przekracza dopuszczalnych
gabarytów, nie zawiera rzeczy wyłączonych z usług oraz że została odpowiednio
zabezpieczona.
5. Nadawca ma świadomość, że nadając paczkę zawierającą rzeczy nieodpowiednie do
transportu, w tym elektronikę, szkło, porcelanę i rzeczy kruche, transport taki odbywa się
wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.
6. Nadawca ma obowiązek oddać przesyłkę do transportu w odpowiednim opakowaniu. Przez
właściwe opakowanie rozumie się takie, które:
• a) jest wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone taśmą,
• b) jest odpowiednio oznaczone naklejkami informacyjnymi,
• c) jest chronione przed dostępem do zawartości w taki sposób, by uniemożliwić
otworzenie opakowania bez widocznych śladów,
• d) w przypadku sprzętów elektronicznych jest wyłącznie oryginalnym opakowaniem
producenta,
• e) nie łączy w sobie kilku mniejszych przesyłek połączonych taśmą lub włożonych
do zbiorczego opakowania.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane naruszeniem przez niego
niniejszego regulaminu zarówno wobec EUROPACK jak i firm oraz osób trzecich.
8. Podczas wydawania zlecenia Nadawca ma obowiązek przekazać do wiadomości
Przewoźnika dane umożliwiające poprawne wykonanie usługi przewozu:
• a) dane Nadawcy, w tym nazwę firmy lub imię i nazwisko; adres Nadawcy wraz z
kodem pocztowym; numer telefonu do Nadawcy;
• b) datę nadania przesyłki, czyli datę odbioru jej przez Kuriera,
• c) dane Odbiorcy, w tym nazwę firmy lub imię i nazwisko; adres Odbiorcy wraz z
kodem pocztowym; numer telefonu do Odbiorcy,
• d) liczbę nadawanych paczek oraz wagę przesyłki.

VII. Rzeczy wyłączone z usług

1. Firma EUROPACK Usługi Kurierskie nie podejmuje się odbioru, przewożenia i doręczania
paczek, które zawierają artykuły niezgodne z niniejszym regulaminem oraz prawem.
2. Bezwzględny zakaz nadania przesyłek dotyczy w szczególności tych paczek, które
zawierają:
• a) materiały łatwopalne, wybuchowe, broń i amunicję, substancje żrące i cuchnące,
• b) żywe zwierzęta i rośliny, próbki biologiczne i chemiczne,
• c) narkotyki, produkty lecznicze i farmaceutyczne, wszelkie środki zdefiniowane w
rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, substancje psychotropowe, substancje
płynne,
• d) gotówkę, bony towarowe, dokumenty płatnicze, papiery wartościowe, metale i
kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, karty kredytowe i płatnicze, znaki
pieniężne, antyki,
• e) przedmioty objęte akcyzą, w tym papierosy i alkohol,
• f) artykuły, które w czasie transportu wymagają określonej i stałej pozycji, której
firma kurierska lub przewozowa nie jest w stanie zagwarantować,
• g) rzeczy, których transport międzynarodowy i krajowy jest zakazany na podstawie
ustaw i przepisów prawa krajowego, międzynarodowych konwencji i porozumień,
gdzie jedną ze stron umowy jest Polska.
3. EUROPACK Usługi Kurierskie zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia do przewozu paczki
niezawierającej wyżej wymienionych przedmiotów, ale stanowiącej poważne podejrzenie co
do legalności zawartości paczki.
4. W sytuacji, gdy dojdzie do stwierdzenia naruszenia powyższych zasad regulaminu lub
prawa, na Nadawcę nakładana jest kara finansowa, wynosząca do 1500€.

VIII. Rzeczy niepodlegające ubezpieczeniu

1. Firma EUROPACK Usługi Kurierskie zapewnia zabezpieczenie każdej pojedynczej
przesyłki do kwoty 300 euro.
2. Z ubezpieczenia wyłączone są przesyłki:
• a) elektroniczne, które nie zostały zapakowane w oryginalny karton,
• b) połączone ze sobą i zapakowane zbiorczo,
• c) zapakowane w sposób nieodpowiedni (worki, torby, walizki),
• d) zapakowane w sposób niezgodny z wytycznymi firmy oraz ogólnie przyjętymi
zasadami pakowania, które zapobiegają uszkodzeniu innych przesyłek,
• e) zawierające rzeczy kruche i delikatne jak szkło, porcelit, porcelana, lampy, z
wyłączeniem tych przedmiotów, które są zapakowane w oryginalne opakowania i
przystosowane do transportu drogowego.
3. Rzeczy wymienione w § 8 pkt. 2e nie podlegają pełnemu ubezpieczeniu w przypadku, gdy
stanowią część paczki zbiorowej.

IX. Odpowiedzialność przewoźnika

1. Firma EUROPACK Usługi kurierskie świadcząc usługi przewozowe zobowiązana jest do
odebrania od Nadawcy we wskazanym miejscu paczki, przewiezienia jej oraz dostarczenia
do Odbiory na Miejsce Dostawy w określonym czasie na zasadzie „od drzwi do drzwi” ( w
przypadku bloku czy apartamentu do drzwi pierwszych/klatki schodowej)
2. Przewoźnik zobowiązuje się doręczyć paczkę nie później niż w terminie siedmiu dni
roboczych liczonych od każdego piątkowego wyjazdu gdzie:
• a) piątek liczony jako dzień zerowy,
• b) EUROPACK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu doręczenia paczki w
przypadku wystąpienia komplikacji nieleżących po stronie przewoźnika, w
szczególności zdarzeń drogowych i pogodowych.
3. Przewoźnik od chwili przyjęcia przesyłki do transportu odpowiada za jej ewentualną utratę,
ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które mają miejsce w czasie świadczenia usługi, czyli do
chwili doręczenia paczki Odbiorcy.
4. Przewoźnik odpowiada za zwłokę w dostarczeniu paczki z wyłączeniem § 9 pkt 2.
5. EUROPACK nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków
lub dochodów zarówno Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
6. Składając zamówienie Klient godzi się na ograniczenie kwoty ubezpieczenia do określonej
w § 8 pkt. 1 i zaświadcza, że nie będzie rościł sobie praw do dochodzenia wynagrodzenia za
szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi przekraczające wskazaną kwotę.
7. W przypadku, gdy szkoda powstała w chwili świadczenia usługi przez Podwykonawcę
firmy EUROPACK Usługi kurierskie, a więc w czasie między przyjęciem paczki do
przewozu a jej doręczeniem, EUROPACK zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności
umożliwiających dochodzenie przez Klienta swoich roszczeń od firmy zewnętrznej i osób
trzecich.
8. Jednocześnie EUROPACK nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w świadczeniu
usługi powstałe w winy Podwykonawcy.
9. Przewoźnik zobowiązuje się w ramach czynności wspomnianych w pkt. 7 do złożenia
reklamacji do Podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w jego regulaminie
oraz załączenia niezbędnych dokumentów. Przewoźnik zobowiązuje się do poinformowania
swojego klienta o sposobie i formie przeprowadzania reklamacji oraz o terminie jej
załatwienia.
10.Przewoźnik jest wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli utrata, ubytek lub
uszkodzenie paczki powstały:
• a) z przyczyn niezależnych od Przewoźnika,
• b) z przyczyn zaniedbania występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub osoby
trzeciej,
• c) z samej właściwości nadanej paczki, np. zawierającej niebezpieczne, źle
zapakowane i nieodpowiednio zabezpieczone przedmioty,
• d) w wyniku warunków drogowych, pogodowych i działa siły wyższej,
• e) na wskutek nadania paczki o zawartości niezgodnej z zapisami niniejszego
regulaminu,
• f) na wskutek zaniedbania firmy Podwykonawcy.

X. Reklamacje

1. Każdy Klient ma prawdo zgłosić reklamację w przypadku złego wykonania usługi,
zauważenia zaniedbań lub niewykonania usługi zgodnie z umową. Reklamację składa
wyłącznie Klient, który zlecił wykonanie usługi przewozu lub osoba do tego upoważniona,
która zobowiązana jest wtedy do okazania pełnomocnictwa.
2. Roszczenia z tytułu niewywiązania się z umowy zawartej między Klientem a EUROPACK
Usługi Kurierskie wygasają w chwili przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uchybienia zostaną ujawnione w chwili otwarcia przesyłki i
sprawdzenia jej zawartości.
3. Odpowiedzialność Przewoźnika jest zasadna wyłącznie w przypadku, gdy Klient udowodni,
że szkody powstały w czasie świadczenia usługi.
4. Reklamacja powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dostępny
na stronie EUROPACK.com.pl w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia. W
przypadku reklamowania utraty przesyłki termin zgłaszania reklamacji wynosi 14
(czternaście) dni licząc od momentu przyjęcia przesyłki przez Kuriera do przewiezienia.
Niedotrzymanie terminów wyklucza dalsze prawo do ewentualnych roszczeń, przy czym:
• a) przesyłkę uznaje się za zaginioną po 30 dniach od chwili nadania.
5. Ubezpieczeniu reklamacyjnemu podlegają wyłącznie te przedmioty, które wchodziły w
skład zawartości paczki w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej. Rzeczy
wysłane poza oficjalnym spisem dokonywanym w formularzu są wyjęte spod procedury
reklamacyjnej i nie są brane pod uwagę przy wypłacie zadośćuczynienia.
6. Klient ma 14 (czternaście) dni na dostarczenie EUROPACK wszelkiej dokumentacji
niezbędnej do przeprowadzenia procesu reklamacji.
7. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 60 dni od chwili złożenia pełnej dokumentacji.
8. Pełna pisemna reklamacja musi zawierać:
• a) dokładne oznaczenie reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz
numer rachunku bankowego, na który ma został wypłacone ewentualne
odszkodowanie,
• b) pełne uzasadnienie wniosku reklamacyjnego,
• c) oznaczenie przesyłki (numer) oraz wskazaną w regulaminie podstawę reklamacji,
• d) dokumentację uzasadniającą wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT,
rachunki,paragony, kalkulacja kosztów wytworzenia i inne dokumenty
potwierdzające wartość paczki),
• e) kopię protokołu szkody lub o stanie przesyłki,
• W niektórych przypadkach Przewoźnik ma prawo zażądać od reklamującego dodatkowych
dokumentowych niewymienionych w punkcie 8.
• Po rozpatrzeniu reklamacji Przewoźnik o swojej decyzji powiadamia Klienta mailowo lub
pisemnie, zaznaczając sposób załatwienia reklamacji, informację o odszkodowaniu oraz
terminie i sposobie przekazania należności.
• Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź
przyszłych należności wobec EUROPACK Usługi Kurierskie.
• Wniesienie reklamacji niepełnej lub po terminie lub niespełniającej warunków opisanych w
niniejszym paragrafie traktuje oraz składane przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako
niewniesioną.
• Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności za świadczoną
usługę przez firmę EUROPACK na podstawie umowy i cennika obowiązujących z chwilą
złożenia zamówienia.

© 2016-2021 Europack.com.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone